LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz
Żeby zwiększyć rozmiar czcionki wybierz z klawiatury Ctrl i + (plus) żeby zmniejszyć Ctrl i - (minus).

Projekty unijne

Rekrutacja do projektu "W przyszłość nowych możliwości II"

logo EFS RPO
Zapraszamy do udziału w projekcie „W przyszłość nowych możliwości II

(WND-RPSL.09.01.05-24-000D/20-004)


Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły od 18 r.ż., są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością oraz zamieszkują w powiecie gliwickim, Gliwicach, Zabrzu lub Rudzie Śląskiej.


Projekt trwa od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły lub do wyczerpania miejsc w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie zatrudnienia.


Grupa docelowa: 20 uczestników

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
1. Aktywna integracja – usługi społeczne:
1.1. Coach motywacyjny – zajęcia indywidualne śr.5h/os
1.2. Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe (24h)
1.3. Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne – zajęcia indywidualne śr.5h/os
2. Aktywna integracja – usługi zawodowe:
2.1. Indywidualne doradztwo zawodowe śr.5h/os
2.2. Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości – zajęcia grupowe (24h)
3. Kursy zawodowe - stypendium szkoleniowe (dla 20 uczestników)
4. Staże zawodowe 4-miesięczne - stypendium stażowe (dla 15 uczestników)


Kontakt:
Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Mirela Jeleń
Biuro Projektu: 43-200 Pszczyna, ul. Sznelowiec 2
www.sanir.pl; tel.: 500-582-587; e-mail: slaska.anir@gmail.com
NIP: 6381573410, REGON: 241501830

Anna Jędrzejczyk anna.jedrzejczyk@projekty-eu.pl tel. 790 382 587

Dofinansowanie projektu: 356 974,37 PLN
w tym dofinansowanie projektu z UE: 319 398,12 PLN


HARMONOGRAM FORM WSPARCIA


Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Jeleń Mirela ŚLĄSKA AKADEMIA NAUKI i ROZWOJU, NIP: 6381573410, dalej „Administrator”.
Dane kontaktowe Administratora : E-mail: slaska.anir@gmail.com, tel. 534-860-120
2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą, np. realizacji usługi szkoleniowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawna prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu :
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- statystycznych oraz dowodowych na wypadek potrzeby wykazania określonych faktów;
- oferowania Państwu przez nas nowych usług;
- monitorowania Państwa potrzeb w związku z projektami i szkoleniami,
- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i zapytań;
d. w przypadku realizacji projektów jako Beneficjent któremu dane zostały powierzone w celu realizacji obowiązków związanych z projektem, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
e. w pozostałym zakresie możemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o pisemną zgodę.
3. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków archiwizacyjnych szczególnie dokumentów dot. dofinansowań, refundacji, rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisami prawa oraz w celach realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień. Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku, marketing) dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy, organy administracji, organy kontrolne), a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne, transportowe czy też nasi inni dostawcy i partnerzy z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu umów, podwykonawcy, wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia w zakresie koniecznym do realizacji umów.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, poprawiania danych;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
e. jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umów, realizacji usługi czy uczestnictwa w realizowanym projekcie.


Informujemy, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdą Państwo listę realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/wsparcie_dla_osob_nieaktywnych_zawodowo


   AktualnościUżywamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

LabNode.org Laboratory - Laboratorium informatyki, matematyki, chemii, mechaniki, elektroniki - mgr inż. Rafał Oleśkowicz